بیکاری حدود 17/5 درصد از دانش آموختگان دانشگاهی

معاون آموزشی وزارت علوم گفت:برطبق آمار منتشر شده حدود 17/5 درصد بیکار در جمع دانش آموختگان داریم و این که در کدام رشته و مقطع بیکاری بیشتر است متفاوت است.

ادامه مطلب


مطالب مرتبط از وب

سلب مسئوليت: اطلاعات زير به صورت لحظه ای و بدون دخالت عامل انسانی، از موتورهای جستجو استخراج شده اند، درج در سايت به منزله تاييد محتوای آنها نيست.
 • 1) بیکاری حدود 17/5 درصد از دانش آموختگان دانشگاهی - باشگاه خبرنگاران
  1 ساعت قبل ... بیکاری حدود 17/5 درصد از دانش آموختگان دانشگاهی مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: برطبق آمار منتشر شده حدود 17/5 درصد بیکار در جمع دانش آموختگان داریم و این آمار در رشته و مقطع تحصیلی، متفاوت است.
 • 2) بیکاری حدود 17/5 درصد از دانش آموختگان دانشگاهی
  1 ساعت قبل ... بیکاری حدود 17/5 درصد از دانش آموختگان دانشگاهی معاون آموزشی وزارت علوم گفت: برطبق آمار منتشر شده حدود 17/5 درصد بیکار در جمع دانش آموختگان داریم و این که در کدا.
 • 3) بیکاری حدود 17/5 درصد از دانش آموختگان دانشگاهی - میهنداد
  مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: برطبق آمار منتشر شده حدود 17/5 درصد بیکار در جمع دانش آموختگان داریم و این آمار در رشته و مقطع تحصیلی، متفاوت است. وی ادامه داد: بخشی از این بیکاری به آموزش عالی و بخشی دیگر به بخش های ...
 • 4) بیکاری حدود 17/5 درصد از دانش آموختگان دانشگاهی ... - خبر فارسی
  1 ساعت قبل ... بیکاری حدود 17/5 درصد از دانش آموختگان دانشگاهی. معاون آموزشی وزارت علوم گفت: برطبق آمار منتشر شده حدود 17/5 درصد بیکار در جمع دانش آموختگان داریم و این که در کدام رشته و مقطع بیکاری بیشتر است متفاوت است. ... ادامه خبر · جستجوگر خبر فارسی، بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است ...
 • 5) بیکاری حدود 17/5 درصد از دانش آموختگان دانشگاهی - اخبار جهانی
  20 دقیقه قبل ... اخبار جهانی : مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: برطبق آمار منتشر شده حدود 17/5 درصد بیکار در جمع دانش آموختگان داریم و این آمار در رشته و مقطع تحصیلی، متفاوت است. وی ادامه داد: بخشی از این بیکاری به آموزش ...
 • 6) بیکاری حدود 17/5 درصد از دانش آموختگان دانشگاهی - ایرانی شناسی
  30 دقیقه قبل ... جوان عاشق خود را به دار آویخت. به گزارش مشرق، سرهنگ مروتی رییس پلیس آگاهی استان گلستان گفت: جوان ۲۵ ساله روستای امیر آباد، امروز در حاشیه این روستا خود را به دار آویخت. وی ادامه داد: این جوان که بار‌ها از دختر مورد علاقه خود خواستگ ... نکاتی که باید در مورد وام اشتغال روستایی مدنظر قرار داد. عضو کانون عالی شوراهای ...
 • 7) بیکاری حدود 17/5 درصد از دانش آموختگان دانشگاهی - 4شنبه مگ
  21 دقیقه قبل ... 4شنبه مگ : مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: برطبق آمار منتشر شده حدود 17/5 درصد بیکار در جمع دانش آموختگان داریم و این آمار در رشته و مقطع تحصیلی، متفاوت است. وی ادامه داد: بخشی از این بیکاری به آموزش عالی ...
 • 8) بیکاری حدود 17/5 درصد از دانش آموختگان دانشگاهی - میهن تجارت
  25 دقیقه قبل ... میهن تجارت : مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: برطبق آمار منتشر شده حدود 17/5 درصد بیکار در جمع دانش آموختگان داریم و این آمار در رشته و مقطع تحصیلی، متفاوت است. وی ادامه داد: بخشی از این بیکاری به آموزش ...
 • 9) 1390 آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻋﺎﻟﻲ در اﻳﺮان ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزار ﻛﺎر داﻧﺶ «
  داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت. ﻋﺎﻟﻲ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎري. ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺑﺴﻴﺎر. از ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي. اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﻴﻜﺎري ﻛﻞ و داﻧﺶ. آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ . اﺳﺎس. ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺟﺪول. 1. ﺳﻬﻢ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. ﻛﺸﻮر. از ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻃﻲ ﺳﺎل. ﻫﺎي. 1355. ﺗﺎ. 1390. رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺘﻪ. اﺳﺖ ﺑﻪ. ﻃﻮري ﻛﻪ. از. 2. درﺻﺪ ﺑﻪ. 2/24. درﺻﺪ. ﻳﻌﻨﻲ از. 150. ﻫﺰار ﻧﻔﺮ. ﺑﻪ ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ.
 • 10) بیکاری حدود 17/5 درصد از دانش آموختگان دانشگاهی - باشگاه ... - خبر پو
  1 ساعت قبل ... بیکاری حدود 17/5 درصد از دانش آموختگان دانشگاهی مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: برطبق آمار منتشر شده حدود 17/5 درصد بیکار در جمع دانش آموختگان داریم و این آمار در رشته و مقطع تحصیلی، متفاوت است.
 • 11) بیکاری حدود 17/5 درصد از دانش آموختگان دانشگاهی | کیمیا نیوز
  24 ا کتبر 1996 ... معاون آموزشی وزارت علوم گفت:برطبق آمار منتشر شده حدود 17/5 درصد بیکار در جمع دانش آموختگان داریم و این که در کدام رشته و مقطع بیکاری بیشتر است متفاوت است.
 • 12) بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی و مهاجرت مغزها - Science Cultivation
  آسـیب دانـش بنیـان فـراروی آمـوزش عالـی کشـور یعنـی بیـکاری دانـش آموختـگان دانشـگاهی و ... جـوان بیـن 18-24 سـال در سـال 93 حـدود 11 میلیـون ... 27 درصــد مــی باشــد. در پذیــرش دانشــجویی کنکــور. کارشناســی مهرمــاه 1395 ســازمان ســنجش وزارت. علوم)بـدون در نظـر گرفتـن ظرفیـت خالـی دانشـگاه آزاد. اسـالمی(، گـروه هـای آموزشـی ...
 • 13) بیکاری حدود 17/5 درصد از دانش آموختگان دانشگاهی | تفریحات جهانی
  55 دقیقه قبل ... معاون آموزشی وزارت علوم گفت:برطبق آمار منتشر شده حدود 17/5 درصد بیکار در جمع دانش آموختگان داریم و این که در کدام رشته و مقطع بیکاری بیشتر است متفاوت است.. ..
 • 14) Overeducation Internationalمازاد تحصیل کرده‌ (Iran) - Overeducation ...
  6 دسامبر 2017 ... غلامرضا کشاورز حداد، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با تحلیل وضعیت بیکاری سه گروه مورد اشاره می‌گوید: فعلا نوک قله یخی را ..... دارای تحصیلات عالی در یک بازه زمانی کوتاه مدت شد؛ به طوری که طی دهه گذشته تعداد دانش آموختگـان دانشگاهی حدود دو برابر نیروی انسانی طی پنج دهه اخیر شد.
 • 15) ایرنا - رشته های دانشگاهی نامتناسب با بازار کار علت عمده بیکاری
  18 ا کتبر 2017 ... یاسوج - ایرنا- کارشناسان و متولیان اقتصادی معتقدند که رشد قارچ گونه تاسیس دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و رشته های نامتناسب با افق و آینده بازار از حدود یک دهه گذشته مهمترین عامل افزایش نرخ بیکاری به ویژه در بین دانش آموختگان دانشگاهی است.
 • 16) بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با وضعیت اشتغال دانش آموختگان ...
  اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ. ﮐﯿﻔﯿﺖ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﯽ ﺑﺮد. (Naderi & Seif Naraghi,2004) . در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﯿﮑﺎري. داﻧﺶ. آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن. در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮوز ﮐﺮده. اﺳﺖ . ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل. 1999. ﺗﻌﺪاد. 29000. ﻧﻔﺮ داﻧﺶ. آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺟﻮان داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ. 17. درﺻﺪ ﮐﻞ داﻧﺶ. آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن آن ﺳﺎل را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ. دادﻧﺪ، در ادارات ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺟﻮﯾﺎي ﮐﺎر. ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
 • 17) موج فارغ التحصیلی و بیکاری / دانش آموختگان دانشگاه ها 1.5 برابر شدند
  20 سپتامبر 2017 ... بر این اساس تعداد دانش آموختگان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي از سال 1390 تا سال 1395 با رشد سالانه 8.7 درصد در مجموع طی این پنج سال 51.5 درصد رشد داشته ... عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران پیش از این، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را ۱۸. ۵درصد اعلام کرده و گفته بود: حدود یک‌میلیون نفر از تحصیل‌کرده‌های ...
 • 18) وضعیت شغلی دانش آموختگان رشته پزشکی سال های 1380 تا 1386 ...
  1386. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ. ﻛﺮﻣﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ. آوري داده. ﻫﺎ و اﻃﻼع از آﺧﺮﻳ. ﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﻗﺒﻮﻟﻲ در آزﻣﻮن دﺳﺘﻴﺎري از آﻧﺎﻟﻴﺰ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻻﺟﻴﺴﺘﻚ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ: ﻣﻴﺰان دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن. 86. درﺻﺪ ﺑﻮد . ﺑﻌﺪ از ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺳﺎل از اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﺣﺪود. 62.
 • 19) بیکاری 50درصد فارغ التحصیلان کشور | علاوه بر اینکه 36 درصد ...
  29 نوامبر 2017 ... وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع بندی مطالعه انجام شده از وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی به این نتیجه رسید که با در نظر گرفتن غیر فعال بودن 34 درصد از فارغ التحصیلان و شاغل بودن حدود 17 درصد از افراد در حال تحصیل، در مجموع 51 درصد از این جمعیت در زمره افراد بیکار و در جستجوی کار قرار نمی ...
 • 20) سه توهم در مورد بیکاری دانش‌آموختگان - روزنامه دنیای اقتصاد
  22 ا کتبر 2016 ... ۲-بیکاری دانش‌آموختگان، ناشی از نقصان مهارت‌های فنی و حرفه‌ای آنها است: ابتدا باید دانست که دانشگاه اغلب، مکانی برای مطالعات نظری و تئوریک است و پس از ... سال 2014)، تعداد افراد شاغل 5/ 43 میلیون نفر(در سال 2016) نرخ بیکاری دانش‌آموختگانش 4/ 2 درصد (در سال 2012)، با نرخ بیکاری کلی حدود 5درصد داشته است.
 • 21) بیکاری ۵۰درصد فارغ التحصیلان کشور - شبکه ایران‌کالا
  29 نوامبر 2017 ... وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع بندی مطالعه انجام شده از وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی به این نتیجه رسید که با در نظر گرفتن غیر فعال بودن 34 درصد از فارغ التحصیلان و شاغل بودن حدود 17 درصد از افراد در حال تحصیل، در مجموع 51 درصد از این جمعیت در زمره افراد بیکار و در جستجوی کار قرار نمی ...
 • 22) بررسی و تحلیل علل بیکاری دانش آموختگان - موسسه پژوهش و برنامه ...
  ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻴﻜﺎري داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در ﺣﺪود اواﻳﻞ دﻫﻪ ١٣٧٠ در ﻛﺸﻮر ﺑــﺮوز ﻛـﺮده و ﻫـﺮ ﺳـﺎﻟﻪ. ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ... ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﻴﻜﺎري داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻃــﻲ دوره ...... ١٠٠. ٣٧٩٨٦. ١٠٠. * - ﻋﺪد ﮔﺮد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺪول ٢-٣ : ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﺨﺶﻫﺎي. آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ، ١٣٧٨. داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن. داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن. ﺗﻌﺪاد. درﺻﺪ. ﺗﻌﺪاد. درﺻﺪ. ﺣﻀﻮري – دوﻟﺘﻲ.
 • 23) بیکاری ۵۰درصد فارغ التحصیلان کشور
  29 نوامبر 2017 ... وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع بندی مطالعه انجام شده از وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی به این نتیجه رسید که با در نظر گرفتن غیر فعال بودن 34 درصد از فارغ التحصیلان و شاغل بودن حدود 17 درصد از افراد در حال تحصیل، در مجموع 51 درصد از این جمعیت در زمره افراد بیکار و در جستجوی کار قرار نمی ...
 • 24) دانـش آموختـگان دانـشگاهي
  دانـشگاهي. در بازار کار ایران. چ ك ي ده: بي تردید بيکاري یکي از معضالت اساســي جامعه به شــمار مي رود. این معضل در ارتباط با دانش. آموختگان دانشگاهي با وجود ... روند اشــتغال و بيکاري نيروي انساني در ســطوح عالي تحصيلي، وضعيت عرضه و تقاضاي نيروي .... در بخش کشاورزي حدود 0/88 درصد بوده که به حدود 1/61 درصد در سال.
 • 25) بررسی عوامل بیکاری دانش آموختگان در دهه های اخیر | نشریه خبری ...
  8 سپتامبر 2014 ... درصد قابل ملاحظه اي از سطح بيکاري فارغ التحصيلان دانشگاهي طي يک دهه اخير از نوع ساختاري است; به نحوي که عوامل موثر بر عرضه نيروي کار شامل، تحولات جمعيتي از نوع .... معاون مرکز آمار ايران بيکاري دانش آموختگان دانشگاهي در سال 84 را حدود 14/8 درصد، در سال 85 14/6 درصد و در سال 86 ، 15/4 درصد اعلام مي کند.
 • 26) بیکاری حدود 17/5 درصد از دانش آموختگان دانشگاهی - میهن مگ
  33 دقیقه قبل ... بیکاری 17/5 درصد از آکادمی فارغ التحصیلان. بیکاری حدود 17/5 درصد از دانش آموختگان دانشگاهی. مجتبی شریعتی اختصاص داده شده به معاون آموزشی وزارت علوم در گفت و گو با خبرنگار علمی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران. او گفت: با توجه به آمار منتشر شده در 17/5 درصد از بیکاران در میان فارغ التحصیلان به ...
 • 27) بیکار ترین رشته های دانشگاهی در ایران - شفاآنلاین
  29 سپتامبر 2017 ... آمار بیکاری در بین دانش آموختگان دانشگاهی در حال تبدیل به یک معضل جدی برای مسئولان ذیربط می شود که در بین فارغ التحصیلان یکسری از رشته های دانشگاهی آمار بیکاری شان بیشتر ... بر اساس بررسی انجام شده توسط پژوهشکده آمار ایران، حدود ۳۴ درصد از افراد فارغ‌التحصیل عالی از نظر اقتصادی غیرفعال هستند.
 • 28) جدیدترین آمار اشتغال و بیکاری دانشجویان و فارغ‌التحصیلان - مشرق ...
  16 ژوئن 2017 ... بر اساس این گزارش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع بندی مطالعه انجام شده از وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی به این نتیجه رسید که با در نظر گرفتن غیر فعال بودن ۳۴ درصد از فارغ التحصیلان و شاغل بودن حدود ۱۷ درصد از افراد در حال تحصیل، در مجموع ۵۱ درصد از این جمعیت در زمره افراد بیکار و در ...
 • 29) ایمان نیوز: آخرین اخبار ایران و جهان
  بیکاری حدود 17/5 درصد از دانش آموختگان دانشگاهی · بیکاری حدود 17/5 درصد از دانش آموختگان دانشگاهی. play. pic. معاون آموزشی وزارت علوم گفت:برطبق آمار منتشر شده حدود 17/5 درصد بیکار در جمع دانش آموختگان داریم و این که در کدام رشته و مقطع بیکاری بیشتر است متفاوت است.
 • 30) سرنوشت شغلی دانش آموختگان دانشکده پرستاری سمنان - مجله ایرانی ...
  ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ارﺗﺒﺎط ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻓﻘﻂ. 2/17. درﺻﺪ در اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻤﻨﺎن. ﻫﺴﺘﻨﺪ . آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﻛﺎي راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ. دار ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ و ﻣﺪت. ﺑﻴﻜﺎري ﻧﺸﺎن داد . در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ ... ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎ در. ﺳﺎل. ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ. آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن در ﺑﻴﺸﺘﺮ. رﺷﺘﻪ. ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر در. دﻫﻪ. 75 -65. ﺣﺪود دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻛﻪ در ﻃﻮل. 50.
 • 31) دیوار بلند بیکاری مقابل دانش آموختگان کرمانی | پایگاه خبری جماران ...
  17 ا کتبر 2017 ... معاون کار آفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: طبق آمارهای رسمی حدود 20 درصد از جمعیت 117 هزار و 761 نفری بیکار استان کرمان را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند هر چند آمار میدانی این عدد را بیشتر نشان می دهد. منوچهر اسلامی افزود: دانش آموختگان رشته های ...
 • 32) روزنامه جام جم96/5/14: جزئيات كامل انتخاب رشته دانشگاه ها - Magiran
  اين درحالي است که تنوع رشته اي در گروه علوم تجربي با حدود دوسوم شرکت کننده کمتر از رشته رياضي است، اما همچنان خواهان بيشتري دارد. ... سال هاست کارشناسان آموزش عالي بر اين باورند که برخي رشته هاي دانشگاهي بازار کاري براي فارغ التحصيلانش ندارد؛ موضوعي که عمده دليل بيکاري دانش آموختگان عنوان شده است که اين مشکل هم آن ...
 • 33) تلگرامی
  مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: برطبق آمار منتشر شده حدود 17/5 درصد بیکار در جمع دانش آموختگان داریم و این آمار در رشته و مقطع تحصیلی، متفاوت است. وی ادامه داد: بخشی از این بیکاری به آموزش عالی... ساخت دستگاهی برای تبدیل ...
 • 34) رییس سازمان کار استان هرمزگان :طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی
  14 مه 2008 ... رییس سازمان کار استان هرمزگان :طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی زمینه ایجاد اشتغال جوانان را فراهم می کند. ... کار ثبت نام شده از فارغ التحصیلان دانشگاهی بودند ولی در سال 86 از مجموع 17 هزار و 250 جوینده کار ثبت نام شده در کاریابی های خصوصی استان، حدود 23 درصد از آنان فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند .
 • 35) بیکاری بیش از 18 درصد از فارغ التحصیلان دانشگاهی در استان یزد ...
  15 ا کتبر 2017 ... با این وجود تعداد 17 هزار و نهصد نفر از دانش آموختگان دانشگاهی ما بیکار هستند. وی ادامه داد: نرخ بیکاری فارغ التحصیلان استان یزد در سال 92 حدود 10.9 درصد بوده و یزد در جایگاه پنجم کشوری از لحاظ نرخ کمترین میزان فارغ التحصیلان قرار داشته ولی اکنون در سال 94 این درصد به 18.1 رسید و ما را جزو 20 استان با نرخ ...
 • 36) ریشه یابی بیکاری گسترده در دانش آموختگان دکتری - سیناپرس ...
  7 مارس 2017 ... این استاد دانشگاه با اشاره به ظهور پدیده بیکاری گسترده در بین دانش آموختگان دکتری، اظهار داشت: اگر فضای اشتغال در کشور ما فضای مساعدی بود و دانشجویان ما هم متناسب با نیازهای بازار کار، دانش و مهارت لازم را در دانشگاه ها می آموختند، قطعا شاهد افزایش دکتراهای بیکار در کشور نبودیم، اما متاسفانه به دلیل فراهم ...
 • 37) عامل های تاثیرگذار بر صالحیت راه اندازی کسب و کار دانش آموختگان ...
  4 سپتامبر 2017 ... افزایش شمار دانش آموختگان بی كار به ویژه در رشته ی كشاورزی و ناتوانی آنان در راه اندازی كسب و كار و كارآفرینی به. یكی از چالش های ... نتایج سطح بندی میزان شایستگی راه اندازی كسب وكار گویای آن بود كه حدود 59 درصد از پاسخگویان از شایستگی. راه اندازی .... آموختگان دانشـگاهی، نـرخ بیكاری در بین دانـش آموختگان.
 • 38) آموختگان داروسازی - میهنداد
  روزنامه آرمان امروز: نرخ بیکاری جمعیت تحصیلکرده کشور در دوره‌های عالی به ۲۰‌درصد رسیده است، به‌طوری که در حال حاضر حدود یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار نفر از جمعیت .... 17-5- 2017 میگنا 10. تصاوير/ جشن دانش آموختگان دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران کد مطلب: 40875 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۷ کلمات کليدی:  ...
 • 39) جمعیت بیکار کشور چند میلیون نفر است؟ / ایجاد 5 هزار فرصت شغلی ...
  8 مه 2015 ... سال گذشته همزمان با اعلام نرخ بیکاری 10.5 درصدی، تعداد بیکاران در کشور 2 میلیون و 517 هزار و 674 نفر گزارش شد که بیش از 2 میلیون نفر از این تعداد در مناطق شهری ساکن هستند. اما عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که تعداد بیکاران هم اکنون بیش از 5 میلیون نفر است؛ این میزان حدود دو برابر آن ...
 • 40) آغاز ثبت نام بیکاران برای اخذ وام اشتغال/متقاضیان از ۲ روز دیگر ...
  6 روز پیش ... معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار از آغازثبت نام پرداخت وام ویژه اشتغال به دانش آموختگان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی خبر داد.
 • 41) بیکارترین رشته‌ ها در ایران کدامند؟ - سایت خبری تحلیلی تابناك ...
  20 آوريل 2015 ... در همین راستا با نگاهی به نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی مهم ترین سوالی که به ذهن می رسد این است که دانش آموختگان چه رشته هایی بیشترین درصد بیکاران جامعه را تشکیل می دهند؟ از حدود ۱۱.۲ میلیون نفر جمعیت دارای تحصیلات عالی و یا در حال تحصیل در کل کشور، متاسفانه ۵.۷ میلیون نفر (۵۱.۴ درصد) ...
 • 42) چالش های مضاعف اشتغال برای دانش آموختگان - اخبار 24
  اهواز-ایرنا - معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت: نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در استان 20.3 درصد و در کشور 20.9 درصد است. به گزارش ایرنا ایمان وسطایی شنبه در شورای برنامه ریزی استان در سرسرای استانداری خوزستان بیان کرد: نرخ بیکاری این دانش آموختگان در استان نسبت به آمار بیکاری در گروه ...
 • 43) آناهیتا اردوان: فرا روایت کارورزی - Gozareshgar.com » Single
  28 دسامبر 2017 ... برآوردها نشان میدهند؛ سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از کل بیکاران رو به افزایش دارد و طی ۱۵ سال اخیر این سهم چهار برابر شده و از حدود 10 درصد در سال 1380 به ..... بلکه، دانش آموختگان با کارورزی به رابطه با نیروی اجتماعی برای کار بنیادین؛" کارگران که در جامعۀ شی واره تحت استبداد مذهبی به ابژه، مبدل گشته در ...
 • 44) خطوط موازی صنعت،اشتغال و تحصیالت
  تحصیالت دانشگاهی از کل بیکاران، از حدود 10 درصد در. سال 1380 به بیش از 41 درصد در سال 94 افزایش یافته. است. در این شرایط، وزارت کار، با هدف اشتغال جوانان و به. خصوص دانش آموختگان دانشگاهی، طرح کارانه اشتغال. جوانان )کاج( را به اجرا درآورده است که خود، شامل سه. طرح کـارورزی ویژه دانش آموختگان دانشگاهی بیکار،. مهارت آموزی در ...
 • 45) نرخ بیکاری فارغ‌ التحصیلان به 20 درصد رسید - خبر امروز
  مهر/ نرخ بیکاری جمعیت تحصیلکرده کشور در دوره‌های عالی به ۲۰ درصد رسید به طوریکه در حال حاضر حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت فارغ التحصیل یا دانشجوی کشور ... به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ آمار بیکاری در بین دانش آموختگان دانشگاهی در حال تبدیل به یک معضل جدی برای ...
 • 46) جزییات و شرایط طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی جویای کار در ...
  3 جولای 2017 ... استان حدود 32 هزار نفر نیروی بیکار دارد که 60 درصد آنها یعنی 17 هزار نفر تحصیلکرده دانشگاهی هستند و قطعا اجرای طرح کارورز نقش موثری در کاهش نیروهای دانشگاهی بیکار و ورود آنها به بازار کار خواهد داشت. آخرین آمار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی یزد آمار فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار استان قابل توجه است به طوری ...
 • 47) الف - کسب و کار فارغ التحصیلان دانشگاه
  17 جولای 2016 ... به استناد آخرین گزارش مرکز آمار ایران، در سال ١٣٩٢ حدود ٥ میلیون و ٩٠٠ هزار نفر جمعیت دارای تحصیلات عالی را مردان و حدود ٥ میلیون و ١٠٠ هزار نفر را زنان تشکیل داده‌اند که ٢ میلیون و ٣٠٠ هزار نفر (۳۹٫۰ درصد) از مردان و ٣ میلیون و ٤٠٠ هزار نفر (۶۵٫۶ درصد) از زنان بیکار بوده‌اند. هم‌اکنون بیش از ۱۲ میلیون نفر در مقطع دیپلم ...
 • 48) نگاهی به وضعیت بیکاری فارغ التحصیلان
  26 سپتامبر 2015 ... در گفته‌های وی چنین آمده است: «‌اقتصاد ایران نیازمند رشد بالای 7 درصد است تا بتواند مشاغل مورد نیاز دانش آموختگان را فراهم کند. همچنین سالانه حدود 800 هزار فارغ التحصیل داریم که اگر به همین منوال پیش رویم، باید سالی حدود 800 تایک میلیون شغل برای آنها ایجاد کنیم.» کارشناسان، در بررسی دلایل بیکاری فارغ ...
 • 49) آموختگان کارشناسی - میهنداد
  میهن داد مرکز دانلود اهنگ بازی فیلم سریال خبر اخبار نرم افزار تفریحی.
 • 50) بررسی نقش دینداری در کاهش رفتارهای غیرمدنی سازمانی کارکنان دانشگاه
  1 ساعت قبل ... بر اساس ضریب تعیین حدود 0/576 درصد از تغییرات متغیّر ملاک رفتار غیر مدنی توسط ابعاد دینداری توجیه می شود. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که می توان از ظرفیت دینداری در کاهش رفتارهای غیر مدنی استفاده کرد کلیدواژه ها: دینداری؛ رفتار غیرمدنی؛ دانشگاه محقق اردبیلی نویسندگان: طاهر روشندل اربطانی: ...
 • 51) جوانان نیروی تغییر و تحول در ایران : asre-nou.net
  رقم بيكاري در ميان جوانان 15 تا 29 سال در حدود 31 درصد و جوانان 20 تا 24 سال در حدود 34 درصد و جوانان بين 25 تا 29 سال در حدود ‌16 درصد مي باشد"(5). چنانكه پيشتر متذكر شديم نرخ بیکاری در کشور در حدود 13 درصد است که به طور حتم این آمار واقعی نیست اما باید متذكر شد، تا زمانی که برنامه هاي دولت در زمینه اشتغال زایی به صورت موقت ...
 • 52) تعاون، - جی تی
  خبر خوش برای جوانان تحصیلکرده ی بیکار ... چندی بعد شورای عالی اشتغال در جهت حمایت از توانمندسازی فارغ التحصیلان دانشگاهی و افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش آموختگان از طریق انتقال مهارت، نسبت به تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه ... در این اطلاعیه آمده است: «دولت تدبیر و امید در دو مرحله تعرفه اینترنت را حدود پنجاه درصد کاهش داد.
 • 53) دانشگاهی خراسان - جی تی
  میهن داد مرکز دانلود اهنگ بازی فیلم سریال خبر اخبار نرم افزار تفریحی.
 • 54) افراد تحصیلکرده - جی تی
  چندی بعد شورای عالی اشتغال در جهت حمایت از توانمندسازی فارغ التحصیلان دانشگاهی و افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش آموختگان از طریق انتقال مهارت، نسبت به تهیه ... بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در حالی که در بهار سال گذشته نرخ بیکاری افراد دارای آموزش عالی ۲۰ درصد بوده این میزان در بهار امسال به ۲۰.۶ درصد رسیده و از رشد ...
 • 55) معافیت خدمت - جی تی
  وی ادامه داد:علاوه بر این قرار است برای افرادی که دارای بدهی بانکی بودند نیز مدت زمانی معادل دو سال زمان تنفس در نظر گرفته شود که در میان کسبه حدود ۱۰۰ نفر دارای چنین ... چندی بعد شورای عالی اشتغال در جهت حمایت از توانمندسازی فارغ التحصیلان دانشگاهی و افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش آموختگان از طریق انتقال مهارت، نسبت به ...
 • 56) بیکاری ۱۷.۵ درصد از دانش آموختگان دانشگاهی در البرز - استان البرز
  وی در ادامه پیوند بین دانشگاه و صنعت را مهم خواند و گفت: دانشگاه‌های ما دیواری ندارد و دانشگاه منهای کشاورزی هم بی‌معناست، مراکز علمی و تحقیقاتی این استان متعلق به این ... نجفی ادامه داد: طبق اظهارات اسماعیل خلیلی مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان البرز 17/5 درصد اعلام شده و البرز دهمین استان کشور در این ...
 • 57) کاهش مهارت - جذاب 96
  در این گزارش مردم ایران با ۵۰ درصد جمعیت عصبانی و عراق با ۴۹ درصد و سودان جنوبی با ۴۷ درصد عصبانی ترین کشورهای دنیا معرفی شده اند. ... چندی بعد شورای عالی اشتغال در جهت حمایت از توانمندسازی فارغ التحصیلان دانشگاهی و افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش آموختگان از طریق انتقال مهارت، نسبت به تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه نظام ...
 • 58) عیسی خدمتی - جی تی
  چندی بعد شورای عالی اشتغال در جهت حمایت از توانمندسازی فارغ التحصیلان دانشگاهی و افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش آموختگان از طریق انتقال مهارت، نسبت به تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه ... مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک سرمایه با حضور 85 درصد از سهامداران حقوقی و حقیقی این بانک، در روز شنبه 23 اردیبهشت ماه برگزار شد.
 • 59) شرایط معافیت - جی تی
  خبر ۲۵ مهر ۹۶: اعلام زمان تشکیل پرونده پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج قابل توجه افراد پذیرفته شده نهایی در آزمون استخدامی مورخ ۲۱/۰۸/ ۱۳۹۵ شغل های غیر ۷ خوشه بدینوسیله از افراد پذیرفته شده نهایی در آزمون استخدامی مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۵ این دانشگاه در خوشه ها ی (اتاق عمل –هوشبری –آزمایشگاه- پرتوشناسی  ...
 • 60) بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی، چالشی مهم در بازار کار | روز آفرین
  بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی، چالشی مهم در بازار کار به گفته‌ی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان 18.9 درصد و بالاتر از متوسط کشوری ... محمدرضا پورعابدی، بیکاری دانش‌آموختگان را یکی از چالش‌ها و مشکلات اساسی کشور می‌داند و معتقد است نرخ بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی حدود دو برابر نرخ ...
 • 61) تلگرام باز |درصد
  ۷- حدود ۸۰ درصد پولدارها به دیگران زنگ می‌زنند تا تولدشان را تبریک بگویند ولی فقط ۱۱ درصد بی‌پول‌ها چنین کاری می‌کنند. ...... سرپرست دانشگاه ادامه داد: طبق آمار منتشر شده درصد دانش آموختگان بیکار از درصد بیکاران مردم عادی بیشتر است و این ضعف صرفاً به نداشتن تجربه دانش آموختگان برمی گردد، لذا کسانی که هدف از ورود به  ...
 • 62) نیوزهاب - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رسانه‌ها
  ... شده تا همواره نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی که انتظار می رود باید در وضعیت مناسبی باشد، بیش از سایر گروه ها در کشور باشد. نگاهی به وضعیت بیکاری فارغ التحصیلان نشان می دهد که دانش آموختگان در چه رشته هایی بیشتر بیکار هستند؟ برخی آمارها حاکی از این است که از حدود 12.2 میلیون نفر جمعیت دارای تحصیلات عالی و ...
 • 63) بیکاری ۱۷ ۵ درصد از دانش آموختگان دانشگاهی در البرز - سیسیل
  بیکاری ۱۷.۵ درصد از دانش‌آموختگان دانشگاهی در البرز. استاندار البرز گفت: طبق اظهارات مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان البرز 17/5 درصد اعلام شده و البرز دهمین استان کشور در این بخش به شمار می‌رود. ... کرد. استاندار البرز در بخش دیگری با تاکید به اهمیت رفع دغدغه‌های اشتغال خانواده‌های ایثارگران ...
 • 64) مدرک علیه - میهنداد
  در این طرح که با هدف افزایش اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاهی از طریق آموزش مهارت در محیط کار تحت عنوان کارورزی آغاز شده است، هم کارجویان و هم بنگاه‌های متقاضی کارورز می‌توانند ثبت نام کنند. دانش آموختگان بیکار با استناد به ماده ۴ «آیین نامه نظام هماهنگ اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی» برای برخورداری از مزایای ...
 • 65) اشتغال صنعتی - دیوانه
  براساس پیش‌بینی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال جاری سهم صنعت خودرو از اشتغال بخش صنعت به ۱۲ درصد خواهد رسید. ... 17-5-2017 دنیایی سفر 10 .... فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور است، گفت: اجرای طرح کارورزی با محوریت ارتقای مهارت فنی جویندگان کار به ویژه دانش آموختگان دانشگاهی، در سراسر کشور کلید خورده است.
 • 66) سياسي - روزنامه آفرینش - سرفصل
  10 آگوست 2008 ... گروه سياسي: هيات وزيران با افزايش حداقل 17/5 درصدي مستمري بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان بيمه شدگان تامين اجتماعي از ابتداي سال 1387 .... رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تاسيس دانشگاهي مستقل و با قدرت را براي تعليم و تربيت معلمان، ضروري خواند و تصريح کرد: دانشگاه هاي ما، ليسانس ...
 • 67) حمايت‌هاي - میهنداد
  وی با بیان اینکه دانش آموختگان بیکار با استناد به ماده ۴ «آیین نامه نظام هماهنگ اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی» برای برخورداری از مزایای این طرح باید دارای شرایط تعیین شده باشند، مطرح کرد: دستمزد این افراد به میزان یک سوم حداقل حقوق مصوب سال ۹۶ از سوی دولت پرداخت می‌شود که حدود ۳۱۰ هزار تومان برای هر فرد.
 • 68) حداقل و حداکثر نرخ طلای سرخ در بازار - نادکس
  پسر ماهی فروش در بازار خیابان بوستون در سال ۱۹۰۹ میلادی بازار ایندیایا پولیس، آگوست ۱۹۰۸ بازار در نیویورک سیتی حدود ۱۹۰۰ بازار لیندن هال در حدود ۱۹۱۰ بازار .... دانش آموختگان بیکار با استناد به ماده ۴ «آیین نامه نظام هماهنگ اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی» برای برخورداری از مزایای این طرح باید دارای شرایط زیر باشند.
 • 69) واحدهای لبنیات - جی تی
  ناصر ذاکری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در نشستی با عنوان «تأملی نقادانه در برنامه مسکن مهر» در یکی از نشست‌‌های مؤسسه دین ‌و اقتصاد، به بررسی این طرح پرداخت. ... تعطیلی مجتمع فولاد اقلید حجت‌الاسلام محمدصادق طالبی، امام جمعه اقلید در گفت‌وگو با تسنیم با انتقاد از تعطیلی واحدهاي تولیدی در این شهرستان بیکاری را مهم‌ترین ...
 • 70) «جویندگان - جی تی
  بررسی های مقدماتی نشان می داد مرد 54 ساله از قله ای به ارتفاع حدود 250 متر سقوط کرده و براثر اصابت با صخره ای بزرگ به طرز دلخراشی جان باخته است. ... مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفت: اجرای طرح کارورزی با محوریت ارتقای مهارت فنی جویندگان کار به ویژه دانش آموختگان دانشگاهی در سراسر کشور کلید خورده است.
 • 71) همه عکس ها و کلیپ های حقوق_ماهانه در اینستاگرام - اینستاگم
  تکمیل ظرفیت دکتری بیکاری !!! . . دکتر شوید تا بیکار بمانید . . آمارها از بین دانش آموختگان دانشگاهی حاکی از این است که ۷۵ درصد بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی هستند، افزایش ۱۵.۳۷ درصدی داوطلبان کنکور ارشد در سال ۹۶ نسبت به ۹۵ نشان دهنده این است که کارجویان فارغ التحصیل برای یافتن شغل سطوح مختلف را سپری می ...
 • 72) بازار دارو - جی تی
  اکثر بیکاران فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند که بهترین سال‌های عمر خود را در دانشگاه‌های کشور، مشغول تحصیل بوده‌اند. ... برگزاری سه آزمون پزشکی در ۳۰ آذر محمدحسین پورکاظمی رئیس سنجش پزشکیاز برگزاری سه آزمون در پایان آذر خبر داد و گفت: ثبت نام سه آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی، چهاردهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش ...
 • 73) Images about #حقوق_ماهانه on Instagram - Yooying
  آمارها از بین دانش آموختگان دانشگاهی حاکی از این است که ۷۵ درصد بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی هستند، افزایش ۱۵.۳۷ درصدی داوطلبان کنکور ارشد در سال ۹۶ ... سال ۹۶، در مجموع حدود ۱۹۰۰ نفر جذب می‌شوند که شامل ۷۰۳ نفر در دوره‌های روزانه و بیش از ۱۲۰۰ نفر در دوره‌های نوبت‌دوم، دانشگاه‌های پیام‌نور، غیرانتفاعی و پردیس‌های خودگردان است .
 • 74) سند آمایش دانشگاه آزاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد - رضا خدری
  24 نوامبر 2015 ... نوشته شده در سه شنبه سوم آذر ۱۳۹۴ساعت 17:5 توسط رضا خدری| آرشيو نظرات | ... میرزاده تاکید کرد: دانشگاه آزاد برنامه دارد طبق سند آمایش خود تا سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰ درصد از بار آموزش عالی کشور را برعهده بگیرد چراکه از این طریق می تواند بار سنگینی از .... خیز ۴.۵ میلیون جوان برای کار/ ۴۰ درصد بیکاری از دانشگاه می‌آید!
 • 75) Btitr - چرا تورم دو رقمی بازمی گردد؟/ پول ایران در چین بلوکه نشده اما نمی ...
  7 ژوئن 2017 ... چندی پیش مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز متوسط هزینه مسکن در کشور را حدود 32 درصد اعلام و تصریح کرد: برنامه های متنوعی در ..... سنجش سهم دارندگان تحصیلات عالی در میان بیکاران و میان شاغلان، نشان می دهد که سهم دانش آموختگان میان بیکاران به شکلی معنی دار بیش از سهم آنان از ...
 • 76) ثبت نام 60 هزار بیکار در سامانه کارورزی - مجله خبری نیوز
  وی با بیان اینکه دانش آموختگان بیکار با استناد به ماده ۴ «آیین نامه نظام هماهنگ اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی» برای برخورداری از مزایای این طرح باید دارای شرایط تعیین شده باشند، مطرح کرد: دستمزد این افراد به میزان یک سوم حداقل حقوق مصوب سال ۹۶ از سوی دولت پرداخت می‌شود که حدود ۳۱۰ هزار تومان برای هر فرد است.
 • 77) نقاشی معلم و دانش اموز - مجله خبری Xama
  تجاوز بی شرمانه این مرد به دختر بچه در رودخانه مردی که دختر بچه ای را ربوده بود او را به سمت رودخانه ای برد و سپس به طور بسیار وحشیانه ای او را مورد تجاوز جنسی قرار داد. مرد جوان پس از ربودن دخترک 15 ماهه سناریوی شیطانی اش را به اجرا رساند و برای رد گم کنی پیکر نیمه جان دخترک را در رودخانه غرق کرد. این جنایت Crime هولناک که سال ...
 • 78) حرکت زیبای باشگاه ذوب آهن برای زلزله زدگان - میهن ویدئو
  16 نوامبر 2017 ... به گزارش ایسنا، حدود ۱۰ هزار نفر در سال جاری از طریق برگزاری آزمون استخدام . ... بیکاری ۱۷.۵ درصد از دانش آموختگان دانشگاهی در البرز. استاندار البرز گفت: طبق اظهارات مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان البرز 17/5 درصد اعلام شده و البرز دهمین استان کشور در این بخش به شمار می‌رود.
 • 79) سفیر سفیر روسیه مختلف پیرامون شخصیت های مختلف مواضع ...
  توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور* سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی؛· محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، ..... اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی برای 150 هزار نفر- طول دوره کارورزی 4 تا 6 ماه (قابل افزایش تا 9 ماه در مناطق محروم و کمتربرخوردار)- پرداخت کمک هزینه ماهانه تا  ...
 • 80) دانش آموختگان اروپایی ارزشیابی می شوند - مجله اینترنتی زیپ نیوز
  همچنین به چند تن از فرماندهان، اساتید و روحانی نمونه‌ی دانشگاه‌های افسری ارتش و همچنین همسر شهید رستمي از شهدای ارتش، هدایایی اعطا شد و نمایندگان دانش‌آموختگان و .... فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دلیجان در این خصوص به ایرنا گفت: حدود 100 دانش آموز به مدت سه روز از مناطق نهرخین، دوکوهه، شلمچه، مسجد خرمشهر، هویزه ، فتح المبین و معراج شهدای ...
 • 81) مشاهده مطالب - سیاست - تبیان
  تاسیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف مقارن با این دوران بود و آثار این تمایل و اشتیاق در طرف تقاضای نهادهای اقتصادی و برنامه ریزی را می توان در فهرست اسامی سازمان ها و شرکت .... آمار اقتصادی اطلاعات آماری هستند که در قالب شاخص ها و نماگرهای گوناگون بیانگر وضعیت اقتصادی هستند، مانند نرخ تورم، بیکاری، رشد و.
 • 82) مهدیه امام - جی تی
  استخدام دانشگاه افسری امام علی (ع) ایران استخدام گام به گام تا زمان شروع به کار شما همراهتان خواهد بود دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ایمیل شما به محض انتشار، .... رئیس ستاد اجرایی فرمان امام گفت: از ۴۵۰۰ روستای هدف‌گیری شده، مسائل ۲۳۰۰ روستا به طور کامل حل شده است همچنین در حدود ۱۰۰۰ روستا ۷۵ درصد مسائل حل شده است.
 • 83) تعریف - به سوی فردا - اصغر مناف زاده
  7 نوامبر 2015 ... ورود زنان جوان به دانشگاه ها برای دوره زمانی کوتاهی می تواند نرخ مشارکت آنها را کاهش دهد . -پرشدن فرصت های شغلی در سازمان های دولتی : زنان به دلیل امنیت شغلی ،‌امنیت روانی، بالا بودن میزان پرداخت ها در مقایسه با بخش خصوصی و نیز وجود حمایت قانونی در بخش دولتی،تمایل زیادی به اشتغال در بخش دولتی را دارند که در حال ...
 • 84) admin, نویسنده در مقالات عالی - صفحه 772 از 2605
  دانلود فایل word پاورپوینت شبیه سازی سیستم بیمارستان با نرم افزار Arena دارای 35 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است. فایل پاور پوینت دانلود فایل word پاورپوینت شبیه سازی سیستم بیمارستان با نرم افزار Arena کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز ...
 • 85) تاییدیه تحصیلی پیش دانشگاهی - titr98
  دانش آموختگان بیکار با استناد به ماده ۴ «آیین نامه نظام هماهنگ اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهي» برای برخورداری از مزایای این طرح باید دارای شرایط زیر باشند . شرایط ثبت نام کارجو و کارورز براساس شرایط ثبت نام کارجو و کاروز، حداکثر ۲۷ سال سن برای مقطع تحصيلي کاردانی، ۳۰ سال برای مقطع تحصيلي کارشناسی، ۳۳ ...
 • 86) مخبر - چرا تورم دو رقمي بازمي گردد؟/ 90 درصد بانک ها نرخ سود را کاهش ...
  7 ژوئن 2017 ... چندی پیش مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز متوسط هزینه مسکن در کشور را حدود 32 درصد اعلام و تصریح کرد: برنامه های متنوعی در ..... سنجش سهم دارندگان تحصیلات عالی در میان بیکاران و میان شاغلان، نشان می دهد که سهم دانش آموختگان میان بیکاران به شکلی معنی دار بیش از سهم آنان از ...
 • 87) xnxxکارگر بیکار - خبر ایرونی
  نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه امروز حدود ۳۰ درصد از تحصیل کرده‌های ما بيکار هستند، گفت: بيکاری با بخشنامه و پشت میزنشینی حل نمی‌شود. .... قاسم رحیمی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دانش آموختگان دانشگاهی بيکار می‌توانند با مراجعه به سامانه https://karvarzi.mcls.gov.ir و ثبت اطلاعات و مشخصات ...
 • 88) آموختگان - دیوانه
  نیلی احمدآبادی در همایش تجلیل از دانش آموختگان دانشگاه تهران مطرح کرد؛ به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محمود نیلی .... 17 -5-2017 میگنا 13. تصاوير/ جشن دانش آموختگان دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران کد مطلب: 40875 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۷ کلمات کليدی: ...
 • 89) معرفی نظام آموزش عالی لبنان | انجمن نگاه دانلود
  28 سپتامبر 2013 ... معرفی نظام آموزش عالی لبنان » سرویس: دانشگاه و حوزه - آموزشي کد خبر: 92070603336 شنبه ۶ مهر ۱۳۹۲ - ۰۹:۵۳. ... تاریخ عضویت: 17/5/16 ... عالی لبنان از 0.5 درصد تولید ناخالص ملی تجاوز نمی‌کند که این رقم پایین‌تر از کشورهای عضو همکاری توسعه اقتصادی و کشورهای دارای درآمد متوسط پایین‌تر یعنی حدود نصف است.
 • 90) باز بودن آموزشگاه تا جهارشنبه 95 - search
  بسیاری از دانشجویان و دانش آموختگان مهارت انجام کار را ندارند به همین منظور سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور پلی است که دنیای دانش و کار را به هم نزدیک می کند. ... ها در مراکز دولتی و بخش های وابسته دولتی و ما بقی یعنی حدود ۶۴۸۰۰۰ نفر معادل ۴۴ درصد از مهارت آموزان در آموزشگاه های آزاد خصوصی در دوره های آموزش فنی و حرفه ای شرکت کردند.
 • 91) آمار محرمانه بیکاری و بیکارانی که شاغل محسوب می شوند - نیوزس
  وی با بیان اینکه حدود 20 سال پیش این شرکت های خارجی به ایران آمدند و قراردادهای محرمانه منعقد کردند، افزود: مجلس شورای اسلامي در سال‌های 83 و 93 تحقیق و. ... دانشگاه‌های کشور طی ۱۰ سال گذشته که ۵ برابر تعداد دانشگاه‌ها در کشورهای توسعه یافته اعلام شده افزایش سیلی از دانش آموختگان دانشگاهی است که نرخ بيکاري بالای ۴۰ درصد دارد.
 • 92) جزوه اپلای دانشگاه تهران - Scribd
  جزوه اپلای و توضیحات مفید در مورد اپلای در دانشگاه تهران by navid6117.
 • 93) #مزيت - Instagram photos and videos - Instaviewer
  دانشگاه مانند خواب بود، خوب و خوش، بيدار كه شديم اقتصاد بود، رابطه بود و ضابطه، كار بود و زندگي، شهر مانند دانشگاه نبود، شهر بي رحم بود، در شهر، طلوع آفتاب، سوتِ شروع مسابقه بود. يك دو سه مسابقه، يك دو سه مسابقه، يك دو سه مسابقه پ ن؛ امروز در نخستين روز از ماه رمضان دانش آموختگان در انتظار شروع مراسم دانش آموختگي بودند و من در ...
 • 94) آشنایی کلی با استان اردبیل - پورتال وزارت امور اقتصادی و دارایی
  28/47 درصد ( دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی استان می باشد از مجموع کل دانشجویان .... ویـژه بیـکاری دانـش آموختـگان رشـته هـای مختلـف .... نقاط شهری و روستایی و برحسب جنس در سال 1389. منبع : دفتر آمار و اطالعات استانداری اردبیل. شرح / سال. استان. نقاط شهری. نقاط روستایی. کشاورزی. کل. مرد. زن. کل. مرد. زن. کل. مرد. زن. 38. 17/5. 28 . 6/9.
 • 95) اطلاعیه های اتاق ایران و اسپانیا - اتاق بازرگانی ایران - اسپانیا
  این آمار مشترکا از طرف سازمان سرمایه گزاری در اسپانیا، روزنامه مارکا اسپانیا ، دانشگاه IESE و مرکز رقابت ICC اخذ و منتشر گردید. در این رابطه نظر 5. ..... تهران - به رغم آغاز فصل گردشگری، آمار رسمینشان می دهد نرخ بیكاری در 3 ماهه دوم سال جاری میلادی در اسپانیا به 63/24 درصد ودر میان جوانان به بیش از ... خطر ریسك اقتصادی اسپانیا ...
 • 96) اشنایی با رشته مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
  باقري لنكراني اضافه كرد: ضريب اشغال تختهاي بيمارستاني در بخش دولتي در سال 84 حدود 51 درصد بود كه امروز به بيش از 65درصد رسيده است. البته در بسياري از مناطق ... دکتر توفیقی ,دکترای تخصصی خود را در رشته مدیریت خدمات بهداشت و درمان در سال 1380 از دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات اخذ نمود.وی که دارای دکترای ...
 • 97) آنچه هستیم و آنچه باید بشویم
  به گزارش انجمن دانش آموختگان علوم اجتماعی ، جابجایی و حذف مدیران و نیروهای ارزشی و متعهد هم اکنون به رویه ای در دولت یازدهم تبدیل شده است و می توان ادعا نمود روزی نیست که پس از گذشت تقریباً 6 ماه .... همچنين بر پایه آمار ارائه شده، حدود 30 درصد کل بیکاران و متقاضیان شغل کشور را زنان و 70 درصد باقیمانده را نیز مردان تشکیل می دهند.
 • 98) روزنامه مناقصه‌ مزایده
  15 سپتامبر 2014 ... ﺭﻳﻴـﺲ ﻫﻴـﺄﺕ ﺍﻣﻨـﺎﻯ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ. ﺍﺳـﻼﻣﻰ ﮔﻔﺖ: ﺑﻪ ﺧـﺎﺭﺝ ﺭﻓﺘﻦ .... ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭﻳﺎ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻱ ﺣﺪﻭﺩ 8 ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻫﺮ. ﺍﻗﺪﺍﻣﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ...... ﻛﺸﻮﺭ. ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ2013. ( ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ). ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﻛﻞ. (ﺩﺭﺻﺪ). 1. ﺍﻳﺮﺍﻥ. 33,8. 18,2. 2. ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺭﻭﺳﻴﻪ. 31,3. 16,8. 3. ﻗﻄﺮ . 24,7. 13,3. 4. ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎﻥ. 17,5. 9,4. 5. ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ. 9,3. 5. 6. ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩﻯ. 8,2.
 • 99) وزارت دادگستری
  19 دسامبر 2016 ... اطلاعیه مهم حراست مرکزی وزارت دادگستری · وزارت دادگستری از فعالیت های علمی و بین المللی کانون سردفتران حمایت می کند · بازدید هیأت ایرانی از دانشگاه ..... انتظار از مالزی برای حمایت از موضع ما در منطقه و همراهی با ایران علیه رژیم صهیونیستی/رشد 30 درصدی مبادلات تجاری ایران و مالزی پس از برجام/لزوم توسعه ...
 • 100) سامانه بارشی جدید از 20 بهمن ماه - کوکو نیوز
  وچ عاشقانه، حال من بی تو، عشق الهی، ای عاشقان، مولای عشق، نهان مکن (با حضور شهرداد روحانی)، بازی عوض شده و محتسب، را در بازار موسیقی کشور منتشر کرده است. خواننده پرطرفدار حوزه موسیقی پس از شش سال دوری، بار دیگر در تهران به روی صحنه می‌رود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، «علیرضا عصار» که آخرین کنسرت خود را در سال 1389 ...