تعطیلی مدارس :آرشیو دسته بندی

تعطیلی مدارس در مشهد به دلیل پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی

امروز با وقوع زلزله نسبتا شدید در بخش هایی از استان خراسان رضوی که خوشبختانه تلفات زیادی به همراه نداشت […]